ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2555 / 13:16:09  
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
รัฐบาล มีนโยบายในการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ระยะเวลารับจำนำระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กันยายน 2556 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2555 ถึง มกราคม 2557

จังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555 / 56 ดังนี้ 1. ชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ให้กำหนดชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้ - ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม) จำนำใบประทวน 20,000 บาท จำนำยุ้งฉาง 20,000 บาท - ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (40 กรัม) ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด จำนำใบประทวน 18,000 บาท - ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม) จำนำใบประทวน 16,000 บาท - ข้าวเปลือกเหนียว 10 % เมล็ดยาว จำนำใบประทวน 16,000 บาท จำนำยุ้งฉาง 16,000 บาท - ข้าวเปลือกเหนียว 10 % เมล็ดสั้น จำนำใบประทวน 15,000 บาท จำนำยุ้งฉาง 15,000 บาท - ข้าวเปลือกเจ้า 100 % เมล็ดสั้น จำนำใบประทวน 15,000 บาท - ข้าวเปลือกเจ้า 5 % เมล็ดสั้น จำนำใบประทวน 14,800 บาท - ข้าวเปลือกเจ้า 10 % เมล็ดสั้น จำนำใบประทวน 14,600 บาท - ข้าวเปลือกเจ้า 15 % เมล็ดสั้น จำนำใบประทวน 14,200 บาท - ข้าวเปลือกเจ้า 25 % เมล็ดสั้น จำนำใบประทวน 13,800 บาท ทั้งนี้ ราคารับจำนำข้างต้น ให้ปรับเพิ่ม-ลด ตามจำนวนกรัม ในอัตรากรัมละ 200 บาท 2. เป้าหมายการรับจำนำไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ โดยรับจำผลผลิตข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด 3. ปริมาณจำนำของเกษตรกรแต่ละราย เกษตรกรจะจำนำข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง / แปลง / ราย โดยคำนวณตามพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัดที่ได้จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นข้อมูลประกอบ 4. ระยะเวลาดำเนินการรับจำนำ 1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2555 – 1 มกราคม 2557 ขอให้เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 – 150 196 , 053 – 177 342 ในวันและเวลาราชการ ............................................

ข่าวโดย : เนตรนิล เกิงฝาก
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738