ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ตุลาคม 2555 / 15:01:53  
จังหวัดแพร่ เลือกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ ร่วมเสวนาสมัชชานักเรียนภาคเหนือสู่ผู้นำอาเซียน จังหวัดแพร่ เลือกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่  ร่วมเสวนาสมัชชานักเรียนภาคเหนือสู่ผู้นำอาเซียน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเสวนาสมัชชานักเรียนภาคเหนือสู่ผู้นำอาเซียน ในงานงานศิลปวัฒนธรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555

นายสุวรรณ นรพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1เปิดเผยว่า ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จะมีการเสวนาสมัชชานักเรียนภาคเหนือ สู่ผู้นำอาเซียน โดยสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนของจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการเสวนา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ด.ญ.ณัฐสิกานต์ กาศโอสถ ,ด.ญ.ตินิชา จิตรสวาดิ์ ,ด.ญ.พิชญา สุทธกุล และด.ญ.บุรินทร์ เรือนแก้ว เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ มีปณิธาน ไหวพริบดี พูดจาฉะฉาน
สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยในปีการศึกษา 2555 ภาคเหนือกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นครั้งที่ 62 และครบรอบ 100 ปีนับตั้งแต่เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2455

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738