ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:19:58  
บ้านสันป่าก่อ ต.แม่คะ อ.ฝาง ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการขยะ เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะ
บ้านสันป่าก่อ  ต.แม่คะ  อ.ฝาง  ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการขยะ  เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะ
บ้านสันป่าก่อ ต.แม่คะ อ.ฝาง ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะ เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีแก่หมู่บ้านและชุมชน

นายณะรินทร์ รินทร์ฟอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า แต่ละปี อบต.แม่คะ เสียงบประมาณ ในการกำจัดขยะ ประมาณ 2 ล้าน กว่าบาท เพื่อจะลดงบประมาณในการกำจัดขยะดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านในตำบลแม่คะ เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดย บ้านสันป่าก่อ นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะมีการสร้างอุปกรณ์คัดแยกขยะ ประจำแต่ละครัวเรือน โดย แยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก พวกขยะแห้ง ได้แก่ แก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษ และอื่นๆ จะถูกคัดแยกใส่ถุงแต่ละประเภท และจะมีพ่อค้าของเก่ามารับซื้อทุกเดือน รายได้ จากการขายขยะ ร้อยละ 10 จะถูกหักเข้ากองทุนและเมื่อกองทุนมีการเจริญเติบโต จะจ่ายเงินปันผลคืนให้กับสมาชิกในโอกาสต่อไป ส่วนขยะเปียก พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก ผลไม้ จะนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ จากผลการดำเนินงานตลอด ระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ บ้านสันป่าก่อ ได้รับการยกย่องเป็น “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านปลอดถังขยะ” และผลจากการส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้าน มีการบริหารจัดการขยะที่ดี ทำให้ อบต.แม่คะ สามารถลดงบประมาณ ในการกำจัดขยะ ได้ เดือนละ กว่า 3 0,000 บาท

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738