ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:43:45  
อ.ฝาง เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
อ.ฝาง เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
อำเภอฝาง เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาสมกับพื้นที่

นายสุชาติ วงค์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอฝาง เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอฝาง(ศพก.อ.ฝาง) บ้านป่าบง หมู่ 2 ต.เวียง เพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาสมกับพื้นที่ โดยการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นจริง โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในพื้นที่ ให้บริการและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เกษตรกร ประกอบด้วย เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ การอารักขาพืช เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงเป็ดและปศุสัตว์ การเลี้ยงปลาช่อน การเลี้ยงกุ้งฝอย บัญชีครัวเรือน และการเลี้ยงหม่อนไหม เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738