ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 14:44:11  
มหาดไทย จัดสรรงบประมาณ หมู่บ้านละ 2 แสน บาท สนับสนุนโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน
มหาดไทย จัดสรรงบประมาณ หมู่บ้านละ 2 แสน บาท สนับสนุนโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณ หมู่บ้านละ 2 แสน บาท แก้ปัญหาเร่งด่วนของหมู่บ้าน สนับสนุนโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านทั่วประเทศ วงเงินหมู่บ้านละ 2 แสนบาท เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมู่บ้าน เช่น โครงการ ซ่อม/สร้าง ระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ราง/ท่อระบายน้ำ สะพาน เหมือง ฝาย ถนน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร พัฒนากลุ่มอาชีพ โซล่าเซลล์ บ่อบาดาล ปรับปรุงหอกระจายข่าว ปรับปรุงสุสาน ส่งเสริมสุขภาพ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เป็นต้น (ห้ามนำไปจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำพวก เต้นท์ ถ้วยชาม เก้าอี้ ฯลฯ) ส่วนปัญหาความต้องการภาพรวมของหมู่บ้าน ที่ต้องใช้งบประมาณ เกิน 2 แสน บาท เช่น 5 แสนบาท 1.5 ล้านบาท หรือ 10-20 ล้านบาท เช่น ถนนเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมตำบล/หมู่บ้าน สนามกีฬา อ่างเก็บน้ำ สะพาน ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ โดยโครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้งบประมาณ เกิน 2 แสนบาท จะได้นำเข้าบรรจุแผนอำเภอ คณะกรรมการบริหารอำเภอ จะพิจารณาลำดับความสำคัญ นำเสนอจังหวัด/ส่วนกลาง พิจารณา จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738