ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 16:09:37  
สนง.เกษตรอำเภอแม่อาย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)
สนง.เกษตรอำเภอแม่อาย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช้าวันนี้(15 พ.ค.62)ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่อาย (ศพก.อ.แม่อาย) นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562 โดย มีนายวิสูตร์ เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อาย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน โดยการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ด้วยการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นจริง โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการและให้ความรู้ด้านต่างๆ ประกอบด้วย การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่และปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำและประมง การชลประทาน และการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738