ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 10:17:30  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการวางแผนและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 2 สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการวางแผนและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 2 สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการวางแผนและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมมีการนำเสนอผลการศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณปี 2560 โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ประชุมมีการนำเสนอผลการศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ประกอบด้วย (ร่าง) ผังแนวคิด (ร่าง) นโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด และ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน” (ร่าง) ผังแนวคิดตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดและผังเมืองรวมจังหวัด โดยผู้เชี่ยวชาญกระบวนการมีส่วนร่วม และการสรุปประเด็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเด่น ด้วยสภาพภูมิประเทศในหุบเขาสูงชัน สลับซับซ้อน มีพื้นที่ป่าไม้ที่มีความ อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งทางธรรมชาติ และเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ การค้าชายแดนและทําเลที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงไปยังกรุงเนปิดอว์เมืองหลวงของประเทศเมียนมา จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการวางผังเมืองรวมจังหวัด ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัด ตลอดจนการสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการร่วมคิดและรับฟังความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ แล้วนําผลที่ได้รับ ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา วางแผนและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของพื้นที่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนศักยภาพและข้อจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738