ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2562 / 15:25:30  
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำ

นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เปิดรับสมัครคนพิการอยู่ประจำ ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18- 45 ปี สัญชาติไทย ที่สามาสรถช่วยเหลือตัวเองได้ ในชีวิตประจำวัน ความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอาชีพ โดยเปิดรับรับสมัครคนพิการฝึกอาชีพ จำนวน 4 สาขา จำนวน 50 คน ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาช่างอีเล็กทรอนิกส์ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ สาขาเกษตรกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน-สิงหาคม 2562 เพื่อเข้ารับการอบรมระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมแนบเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 2 ใบ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายเต็มตัวที่เห็นลักษณะความพิการ ชัดเจน จำนวน 1 รูป ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 303 หมู่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร. 053-104144

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 299

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738