ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 08:51:49  
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สานพลังลงพื้นที่ นำพี่น้องชนเผ่า “บ้านแม่ฮ่าง” อ.งาว สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูผืนป่า
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สานพลังลงพื้นที่ นำพี่น้องชนเผ่า “บ้านแม่ฮ่าง” อ.งาว สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูผืนป่า
บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และบริษัทพงษ์ระวี จำกัด บูรณาการร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และกลุ่มพลังเครือข่าย We love the king We love Thailand จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ นำพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสาในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ลงพื้นที่ร่วมกันสานพลังแห่งปณิธานความดี กับกลุ่มพี่น้องประชาชนสองชนเผ่าบนพื้นที่สูง สร้างฝายต้นน้ำลำธารสืบสานแนวทางตามพระราชดำริด้วยวิถีพอเพียง ภายใต้โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นผืนป่า ต้นน้ำเมืองงาว” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณลำห้วยแม่ฮ่าง ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ฮ่างใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นหัวหน้าคณะ นำทีมผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานองค์กรบริษัทภาคเอกชน, ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในเขตท้องที่อำเภองาว และพี่น้องประชาชนสองชนเผ่า กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ฮ่างใต้ ทั้งปกาเกอะญอ และอาข่า รวมจำนวนกว่า 500 คน ช่วยกันลงแรงทำกิจกรรมความดี “ฟื้นฟูผืนป่า นำความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ” ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำไปตามแนวลำห้วย

โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นผืนป่า ต้นน้ำเมืองงาว” เป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบประชารัฐ ที่มีทั้งประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น รวมถึงอาสาสมัครด้านป่าไม้ในเขตพื้นที่ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แบบไม่ต้องพึ่งพาใช้งบประมาณของส่วนราชการ โดยในการทำกิจกรรมได้มีการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาต่อยอดและประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการสานต่อแนวทางตามพระราชดำริ ที่พระองค์ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่รอดของป่าไม้ที่มีตัวแปรสำคัญ คือ “น้ำ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วยการใช้ฝายแม้ว(CHECK DAM) มาช่วยในการกักเก็บและชะลอการไหลของน้ำ โดยการจัดสร้างฝายตามโครงการฯ ดังกล่าว มีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการจะสร้างความตระหนักให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ฮ่างใต้ ซึ่งเป็นชุมชนพื้นที่ต้นน้ำได้เห็นถึงความสำคัญของฝาย ที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ ช่วยชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้น้ำสามารถซึมซับลงสู่พื้นดินได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าในพื้นที่ ทั้งยังจะช่วยกักเก็บตะกอนน้ำไม่ให้ไหลลงไปสู่บริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ช่วยลดการสูญเสีย การชะล้าง และการพังทลายของหน้าดิน ช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำทางตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง ทำให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและคุณภาพดีขึ้น เหมาะแก่การที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความสมดุล เกิดความยั่งยืนให้แก่วิถีชีวิตโดยรอบพื้นที่ทั้งคน สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผืนป่าต้นน้ำ ให้ผืนป่าได้เป็นแหล่งอาหารที่หลากหลายของคนในชุมชนท้องถิ่น
โดยการลงพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการสร้างฝายชะลอน้ำมาถ่ายทอดให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้แก่ชาวบ้านบ้านแม่ฮ่างใต้ ทั้งในเรื่องการพิจารณาเลือกพื้นที่ และการเลือกรูปแบบของฝายชะลอน้ำที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อจะให้ฝายชะลอน้ำที่จัดสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ฝายชะลอน้ำสามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้นานๆ ซึ่งในครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกับชุมชนชาวบ้าน จัดสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร แบบปูนปั้นอัดแน่น ด้วยการใช้ก้อนหินขนาดต่างๆ ที่มีอยู่ในลำห้วยมาเรียงต่อกัน และใช้ดินเหนียวผสมปูนเชื่อมประสานก่อเป็นแนวกำแพงสูงประมาณ 1 เมตร ขวางกั้นลำห้วยแม่ฮ่างไว้ โดยจัดทำเป็นลักษณะของฝายน้ำล้นกระจายไปตลอดแนวเส้นทางที่ลำห้วยไหลผ่านในเขตท้องที่ชุมชน รวม 5 จุด โดยหลังจากนี้ทางชุมชนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อเนื่อง ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งชุมชนบ้านแม่ฮ่างใต้ มีเป้าหมายที่จะสร้างฝายชะลอน้ำยาวไปตลอดแนวลำห้วยแม่ฮ่าง ทั้งฝายแบบกึ่งถาวร และฝายผสมผสานแบบหินทิ้ง ให้ได้รวมทั้งหมด 300 ฝาย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 439

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738