ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 16:08:38  
คณะสมาชิกวุฒิสภา พบปะนักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย เปิดเวทีให้นักเรียน ร่วมเสนอข้อคิดเห็นการปฏิรูปด้านการศึกษา
คณะสมาชิกวุฒิสภา พบปะนักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย เปิดเวทีให้นักเรียน ร่วมเสนอข้อคิดเห็นการปฏิรูปด้านการศึกษา
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะนักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย เปิดเวทีให้นักเรียน ร่วมเสนอ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในมุมมองของเยาวชน เน้นหลักการทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะทำอะไรถามใจประชาชน

วันนี้ (11ก.ย.62) พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคเหนือตอนบน พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยาวชน ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อรับพฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในมุมมองของเยาวชนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 400 คน
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับคณะครู นักเรียน อีกทั้ง ได้นำความรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น การแนะนำบทบาท หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการปฏิรูปประเทศ มาสนทนาและเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรง นอกเหนือจากหลักสูตร สาระวิชาสังคมศึกษา ที่นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในมุมมองของเยาวชนให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ก่อนนำไปสู่การพิจารณา กลั่นกรอง และการพัฒนากฎหมายที่ใช้บังคับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นหลักการทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะทำอะไร ถามใจประชาชน
จากนั้น รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับคณะครูและนักเรียน ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมสร้างฝัน กิจกรรมร่วมสร้างอนาคต กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ สว. พบเยาวชนและประชาชน กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิจกรรม Ethanic Student Sahasad School Dinner Wellcom และกิจกรรมการปรับ Mind Set โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างกันเองและอบอุ่น
สำหรับ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิการกุศล นักเรียนร้อยละ 80 เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ อีกร้อยละ 20 เป็นนักเรียนในท้องถิ่นพื้นราบและได้มีการก่อตั้งมายาวนานและบริหารงานโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรักความสามัคคี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูกรรมการสถานศึกษาจนสามารถพัฒนาให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวนมากและมีชื่อเสียงในการผลิตนักเรียนให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738