ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 16:45:03  
น่าน จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด
น่าน จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Funtional Exercise) มุ่งหวังสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Funtional Exercise) มุ่งหวังสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีนายนวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดโครงการขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง และเพื่อทดสอบ ประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คระกรรมการศูนย์ปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอทั้ง 15 อำเภอ และผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับสุกร กว่า 200 คน
สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรนั้น ยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทย แต่รัฐบาลมีนโยบายให้มีแผนรับมือให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการระบาด ขณะเกิดการระบาด และภายหลังเกิดการระบาดของโรค เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ถือว่าเป็นโรคที่สามารส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก หากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค และโรคนี้ยังทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 % โดยจากการประเมินมูลค่าความเสียหาย หากมีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศจะมีมูลค่าความเสียหาย ไม่ต่ำกว่า 125,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมความเสียหายทางสังคม
โดยสถานการณ์ปัจจุบัน พบการระบาดแล้ว 26 ประเทศ ประเทศหลายภูมิภาคทั่วโลก เป็นทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ ทวีปแอฟริกา จำนวน 5 ประเทศ และทวีปเอเชียจำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐมองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศเกาหลีเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสหภาพพม่า และล่าสุดพบการระบาดที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในภูมิภาคเอเชียยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น จากการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับบุคคล ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนเกษตรกร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในระยะนี้ไว้ด้วย

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738